METAKRZEMIAN SODOWY

(METAKRZEMIAN DISODU)
ZN-71/MPCh/N-93

 

Charakterystyka ogólna
Produkt jest białym proszkiem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie , bez zapachu, z dopuszczalnym lekkim zabarwieniem.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość Na2O + SiO2 50%
Moduł molowy SiO2 / Na2O 1,0 ± 0,1
Substancje nierozpuszczalne w H2O max 0,3%
Zawartość Fe2O3 max 0,1%
Uziarnienie: pozostałość na sicie o prześwicie oczek 3,0 mm         
max 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie
Produkcja przemysłowych środków myjących, myjąco-czyszczących i myjąco-dezynfekujących. Składnik wyrobów chemii gospodarczej.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Działa na skórę powodując oparzenia. Z uwagi na wysoką alkaliczność może spowodować uszkodzenie oczu. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie wdychać pyłu. Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Worki papierowe 25 kg z wkładką PE. Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkt jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR. Nr UN 3253 . Może być korozyjny dla metali.

Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenia. Na palecie nie składać więcej niż 8 warstw worków.

Utylizacja odpadów
Produkt posiada wysokie pH. Rozsypany, stanowiący odpad należy zebrać do worków, pojemników itp. odpornych na działanie środka i zneutralizować po rozpuszczeniu w dużej ilości wody. Pozostałość po zgrubnym zebraniu również spłukać dużą ilością wody.