ARSIL


ZN-73/MPCh/N-191

 

Charakterystyka ogólna
Arsil jest to krzemionka bezpostaciowa , uwodniona, strącana w środowisku wodnym, wysoko rozdrobniona (bezwonny, biały, pylisty proszek).

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 %
min 85
Zawartość H2O (w 105 oC) %
min 7
Wielkość pH (4 % wodny roztwór) 6,0 ÷ 8,0
Gęstość nasypowa g/dm3
max 150
Odsiew na sicie o wymiarach boku oczka 0,063 mm          
max 0,5 %

Zastosowanie
Aktywny wypełniacz kauczuków, tworzyw sztucznych, mas uszczelniających. Stosowany w branży gumowej, budowlanej, petrochemicznej, papierniczej, włókienniczej, farb i lakierów, środków ochrony roślin, materiałów ogniotrwałych.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na pylistość zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych.
Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Worki papierowe wentylowane 12 ÷ 18 kg. Kryte środki transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Zadaszone, suche pomieszczenia.

Utylizacja odpadów
Arsil w postaci odpadu przy zwrotach z magazynów dystrybucyjnych po operacjach przemieszczania i załadunku, po sprzątaniu powierzchni magazynowych może być usuwany bezpośrednio na atestowane składowiska odpadów stałych.