SIZOL 030


ZN-79/MPCh/N-255

 

Charakterystyka ogólna
Opalizująca ciecz o niebieskawo mlecznym zabarwieniu, bez zapachu.

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Zawartość SiO2 %
29 ÷ 31
Zawartość Na2O %
max 0,36
Gęstość (20 oC) g/cm3 min 1,2
Wartość pH 9 ÷ 10
Lepkość dynamiczna (20 oC) cP 5 ÷ 10

Zastosowanie
Sporządzanie precyzyjnych elementów w odlewnictwie. Apretura tkanin w przemyśle włókienniczym. Dodatek uszlachetniający do materiałów ceramicznych i ogniotrwałych.

Zalecenia BHP i PPOŻ
Nie występuje w wykazie substancji szkodliwych. Z uwagi na odczyn alkaliczny należy unikać zanieczyszczenia oczu.
W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

Pakowanie i transport
Szczelne pojemniki polietylenowe. Dowolne środki transportu kolejowego i drogowego.
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Przechowywanie
Przechowywać w pojemnikach z tworzyw sztucznych w temperaturze 2 ÷ 37 oC.

Utylizacja odpadów
Rozlany produkt, stanowiący odpad należy spłukać wodą. Produkt zżelowany lub będący składnikiem odpadów w procesach związanych z typowym zastosowaniem użytkownicy mogą utylizować postępując zgodnie z decyzjami terenowych placówek ochrony środowiska.