Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(informacja dla osób wchodzących na teren Zakładów Chemicznych „RUDNIKI” S.A.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych są Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” Spółka Akcyjna, 42-240 Rudniki, ul. Fabryczna 1
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, obiektów oraz urządzeń Z.Ch. Rudniki S.A., w tym zapewnienie ruchu osobowego na terenie Z.Ch. Rudniki S.A.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Z.Ch. Rudniki S.A. danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu związanej z pobytem na terenie Z.Ch. Rudniki S.A.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile takie usunięcie lub ograniczenie nie narusza przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia wstępu na teren Z.Ch. Rudniki S.A., a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia.
 10. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail odo@zchrudniki.com.pl
 11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Rudniki, 24.07.2018r.

 

 

Regulamin monitoringu wizyjnego