PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE


Charakterystyka ogólna
Preparaty proszkowe o barwie biało-kremowej, dobrze rozpuszczalne w wodzie, bez zapachu

 

Wymagania fizyko-chemiczne

Nazwa pH (r-ru 1%)
Rumil 12 ÷ 13
Rudmet 11 ÷ 12
Rudwel 11 ÷ 12
Siligent * 11 ÷ 12
Impurex M 50 S 12 ÷ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* produkt pieniący

 

Zastosowanie

Preparaty do mycia mechanicznego lub ręcznego opakowań szklanych i ceramicznych, posadzek, ścian, przedmiotów i detali z żeliwa, stali, aluminium i metali kolorowych (wg indywidualnych charakterystyk).

Zalecenia BHP i PPOŻ
Z uwagi na wysoką alkaliczność mogą powodować poparzenia skóry, uszkodzenia oczu i działać drażniąco na drogi oddechowe. Mieszaniny posiadają zróżnicowaną klasyfikację. Szczegółowy opis zagrożeń i środków ostrożności zawiera karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu preparatu z oczami przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie wdychać pyłu Zaleca się pracę w maskach przeciwpyłowych, okularach i rękawicach ochronnych. Niepalne. Nie podtrzymują palenia.


Pakowanie i transport
Certyfikowane worki papierowe 25 kg z wkładką PE. Kryte środki transportu kolejowego i drogowego. Produkty są materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu przepisów RID i ADR. Nr UN 3262


Przechowywanie
Suche, chłodne pomieszczenia. Nie przechowywać produktu w pojemnikach wykonanych lub pokrytych cynkiem i aluminium. Na palecie nie składać więcej niż 8 warstw worków. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, przy spełnieniu warunków przechowywania.